วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๒ รายการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน ๙ รายการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โซดาไฟชนิดเกล็ด) จำนวน ๒๐๐ กก. ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ม่านกันแดด(มู่ลี่) จำนวน ๔ รายการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล ซอย ๒ แยกสาธารณะตรงข้ามบ้านนายจำรัส คงกลาง(ชุมชนบัว ๒)
13  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน ๒ รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์กู้ภัย ชนิด ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๒๒๕๓ นครราชสีมา ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซินขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า) จำนวน ๒ เครื่องของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซินขนาดไม่น้อยกว่า ๗ แรงม้า)จำนวน ๒ เครื่องของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๑๓ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง