วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒๐ รายการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ รวม ๒๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กม.๔๕๓๔ นครราชสีมาของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุที่ีมีความจำเป็น จำนวน ๓๐๐ อันตามโครงการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นของกลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๖ รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน ๔ รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๘ รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมา จำนวน ๕ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๑๓ รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง