วันที่
ชื่อเรื่อง
26  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับจำนวน ๑ คัน ตามโครงการธรรมะร้อยดวงใจ ผู้พิการ,ผู้สูงอายุเข้าฟังธรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน ๔ รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
จ้างเหมาติดตั้งพัดลมและรีโมทเครื่องปรับอากาศของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ชนิด ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๖๔๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ชนิด ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ผม ๘๓๔๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตพื้นที่ไม่จำกัดเป็นเวลา ๑๒ เดือน (เริ่ม ๑ เมษายน ๒๕๖๖- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ของกองคลัง