วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
จ้างเหมารื้อถอนเครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน รหัส 420-56-0083 และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน รหัส420-65-0149 ไปติดตั้งใหม่ พร้อมล้างเครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุจราจร ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดโคม 300 มิลลิเมตร ใช้โซล่าเซลล์ในการเก็บพลังงาน จำนวน 14 ชุด งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฏร์สงเคราะห์) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมประตูห้องกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 3 รายการ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับซื้อตู้เอกสารเหล็กใส่แฟ้ม จำนวน ๓ หลัง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 83-8216 นครราชสีมา จำนวน 15 รายการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน 3031 นครราชสีมา จำนวน 8 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง