วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ ขนาด 215/70/15) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิง ชนิด ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน ผม ๘๔๖๙ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลท์สำเร็จรูป) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รวม ๔๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บชุดดับเพลิง จำนวน ๔ ตู้) ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง