วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มี.ค. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
วัสดุจราจร (กระจกโค้งโพลีคาร์บอเนตขนาด ๒๔ นิ้ว) จำนวน ๒๔ ชุดของงานเทศกิจ
9  มี.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี แบบเช่ารายเดือน(ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) จำนวน ๑ เครื่องของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๖ รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๒ รายการของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บร ๙๖๐๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๑๕ ใบ ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
เหมาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕