วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำท่อพญานาค ขนาด ๑๐ นิ้ว หมายเลขทะเบียน ๔๕๕-๕๙-๐๐๑๑ ของงานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน ๕ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมรถจักยานยนต์ จำนวน ๓ คัน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เลเซอร์) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่ิองแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน และเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี งานเทศกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง