วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2565
ซื้อธงเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๓ รายการ ของงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร เปลี่ยนขุดดรัม จำนวน ๒ ชุด ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อต้นไม้และวัสดุการเกษตร โครงการปลูกป่าและหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๕ งานพัมนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ MUltifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง ของยุทธศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อซื้อเครื่องพิมพ์ MUltifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง ของยุทธศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๓ เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
ซื้อกระเป๋าเอกสารสำหรับผู้เข้าอบรมพร้อมติดป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑๐๐ ใบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง