วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ชนิด ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ผม ๘๓๔๑ นครราชสีมา ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุในการตกแต่งซุ้มนิทรรศการจำนวน ๑๕ รายการของโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างเหมาตกแต่งรถแห่โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฆ ๖๔๔ นครราชสีมา ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องเด็กเล่น ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน ๒ ลูก ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำปฏิทินประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๐๐๐ ฉบับ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง