วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ รวม ๑๐๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
จ้างเหมาอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้สำหรับสนามแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ซื้อถ้วยรางวัลจำนวน ๑๘ รายการตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์แข่งขันกีฬาจำนวน ๕ รายการตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลมโคจร18 นิ้ว) จำนวน 5 เครื่อง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง7068 นครราชสีมา และรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 84-6966 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 8 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง