วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ของกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างเช่าเครื่องเสียง ไฟประดับเวที ไฟทาง ไฟ Follow+OB ถ่ายทอดสดจำนวน ๑ ชุดตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างมหรสพ วงดนตรีลูกทุ่ง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดสถานที่ จำนวน ๓๓ รายการของกองการศึกษาตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒เครื่อง สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสารเหล็กใส่แฟ้ม ๖ หลัง ,โต๊ะทำงานเหล็ก ๕ ฟุตจำนวน ๑ ตัว เก่้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว) ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานผู่้บริหาร ๑ ตัว เก้าอี้ทำงานจำนวน ๓ ตัว)ของสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง