วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กม.๔๕๓๔ นครราชสีมา จำนวน ๑๒ รายการของสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่น แบบเช่ารายเดือน (เริ่มเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ ) รวม ๑๑ เดือน จำนวน ๑ เครื่อง ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
จ้างตรวจสอบรายงานทางการเงินของสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลโนนสูง สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วงปิดภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ รวม ๑๙ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ การจัดกิจกรรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือพลาสติกชนิดแข็ง ๒ ชั้น จำนวน ๔ ลำ) ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบมัลติฟังก์ชั่น แบบเช่ารายเดือน (เริ่มเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน รหัส ๔๒๐-๕๗-๐๐๘๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
เหมาซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฆ ๖๔๔ นครราชสีมา ของงานบริหารทั่วไป กองช่าง