วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมระบบไมค์ห้องประชุมสภาเทศบาล ของงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๑ รายการ ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ของงานบริหารทั่วไป กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส ๒ พระองค์ จำนวน ๑ ซุ้ม ของงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๙-๕๗๗๘ นครราชสีมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมา ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ของงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง