วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ ของงานบริหารทั่วไป กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ของงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ของงานบริหารทั่วไป กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนโนนสูง-โนนไทย แยกสาธารณะข้างบ้านนายก้อง เชยปั่นกลาง ชุมชนบ้านเพ่ิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๒ เครื่อง ของกองกลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ ของงานสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง