วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร)สำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนน คสล.รอบสระน้ำวัดร้าง(ชุมชนบ้านเพิ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๒ รายการ โต๊ะพับอเนกประสงค์จำนวน ๒ ตัว และเก้าอี้เอเนกประสงค์บุนวม มีพนักพิง จำนวน ๑๒ ตัว ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง