วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเหมืองสาธารณะฝั่งซ้ายจากแยกถนนโนนสูง-ขามสะแกแสงถึงสุดเขตเทศบาล(ชุมชนสวนผัก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่่อสร้างจำนวน ๑๐ รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๑๗ รายการของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) สำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฃ่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๒-๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร(ไม้ดอกไม้ประดับ) จำนวน ๑๓ รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๑๖ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำปฏิทินประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๔,๓๐๐ ฉบับของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๔ ป้ายของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกกระบะดั้มพ์หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๒๒๐ นครราชสีมาจำนวน ๘ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ.๘๐ นครราชสีมาจำนวน ๑๕ รายการของงานเทศกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง