วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ของงานบริหารทั่วไป กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ และสี ยี่ห้อ SAMSUNG รหัส ๔๑๗-๖๑-๐๐๑๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักจัดการสุขภาพชุมชน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างรถโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักจัดการสุขภาพชุมชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำท่อพญานาค ขนาด ๑๐ นิ้ว หมายเลขทะเบียน ๔๕๕-๕๙-๐๐๑๑ ของงานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง