วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวม ๔๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิงชนิด ๔ ล้อหมายเลขทะเบียน ผม ๘๔๖๙ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลต์ ๑๒๐ แอมป์ จำนวน ๔ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (งานเทศกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๙-๕๗๗๙ นครราชสีมา และ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๔-๖๙๖๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง ๗๐๖๘ นครราชสีมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง