วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร เปลี่ยนขุดดรัม จำนวน ๒ ชุด ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อต้นไม้และวัสดุการเกษตร โครงการปลูกป่าและหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๕ งานพัมนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ MUltifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง ของยุทธศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อซื้อเครื่องพิมพ์ MUltifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง ของยุทธศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๓ เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
ซื้อกระเป๋าเอกสารสำหรับผู้เข้าอบรมพร้อมติดป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑๐๐ ใบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ยี่ห้อ iSUZU หมายเลขทะเบียน ผต.๗๗๔๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง