วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ทรายทีมีฟอส ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
8  มิ.ย. 2565
ซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง ๗๐๖๘ นครราชสีมา จำนวน ๑๒ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7  มิ.ย. 2565
ซื้อสารกำจัดหนู กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านเพิ่ม ซอย ๖ จากสะพานท่าหินถึงอ่างเก็บน้ำสวนผัก (ชุมชนสวนผัก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง