วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ช่วงลงทางข้ามยกระดับ (ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  พ.ค. 2565
ซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑๖ ช่วงแยกถนนสาธารณะ อู่ช่างมด ชุมชนโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ รหัส ๕๑๐-๖๐-๐๑๐๐ และเครื่องคอมพิวเตอร์รหัส ๔๑๖-๕๗-๐๔๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง