วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2565
ซื้อแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมาของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายจำนวน ๔ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ พร้อมคนขับ โครงการธรรมะร้อยดวงใจ ผู้พิการ,ผู้สูงวัยเข้าฟังธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล พร้อมวัสดุอุปกรณ์ถ่ายภาพ จำนวน 1 รายการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อกล้องบันทึกภาพแบบถ่ายทอดสด จำนวน ๑ เครื่อง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล จำนวน ๑ รายการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง