วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2565
ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน ๘๙-๕๗๗๙ นครราชสีมาจำนวน ๒ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) จำนวน ๑,๒๐๐ ชุด ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๘ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ชนิด ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๖๔๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
ซื้อผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ ALCOHOL 75% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน ๘๔-๖๙๖๖ นครราชสีมาจำนวน ๘ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง