วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2565
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับจำนวน ๒ คันตามโครงการศึกษาดูงานเรื่อง ส่งเสริมการใช้สมุนไพรทางเลือกเพื่อการรักษาและการส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค ขนาดท่อ ๕ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตพื้นที่ไม่จำกัด เป็นเวลา ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กม ๔๕๓๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กม.๑๖๒๙ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวม ๔๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง