วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างจ้่างจัดทำป้ายไฟตัวอักษรลอยตัวพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ประชาสัมพันธ์หมายเลขทะเบียน ค.๐๕๒๙ นครราชสีมาจำนวน๑๐ รายการของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานจำนวน ๒ ตัว) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน) จำนวน ๕ ตู้ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวฉบับประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และเดือนเมษายน ๒๕๖๔ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ตักหน้า-ขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมาจำนวน ๒ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการสุขภาพในโรงเรียนจำนวน ๘ ป้ายของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง