วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๒ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน ๘๙-๕๗๗๘ นครราชสีมาจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน ๘๙-๕๗๗๙ นครราชสีมาจำนวน ๕ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ชนิด ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๖๔๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน ๖ ตัว ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ฟุต) จำนวน ๔ ตู้ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ฟุต)จำนวน ๑ ตู้ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บานเปิด(มอก.)จำนวน ๔ ตู้ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะคอมพิวเตอร์จำนวน ๖ ตัว) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อครุุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ฟุต)จำนวน ๑ ตู้ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง