วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
จ้างจัดทำ ปฏิทิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๓,๐๐๐ ฉบับ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน กจ ๕๖๒ นครราชสีมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ชนิด ๑๐ ล้อ หมายเลขทะเบียน ผท-๙๖๓๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ชนิด ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๒๑๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง