วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน ๑๒๐ ใบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๑๔๑๒ นครราชสีมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีที่นั่งเกิน ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการจ้างครู(พิเศษ)สิชาที่ขาดแคลนสำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นายปรีชา มีเกาะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำท่อพญานาค ขนาด ๑๐ นิ้ว หมายเลขทะเบียน ๔๕๕-๕๙-๐๐๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิงชนิด 4 ล้อ หมายเลขทะเบียน ผม 8469 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๗๐๔ นครราชสีมา จำนวน ๑๑ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง