วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2564
ซื้อเครื่องโทรสาร(สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างตรวจสอบรายงานทางการเงินของสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลโนนสูง สำหรัับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้สำหรับการกักกันที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อาคารหอพักศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๓ ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๒,๐๐๐ บีทียู (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
จ้างจัดทำจดหมายข่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
จ้างทำตรายาง(สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง