วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง ๗๐๖๘ นครราชสีมา และรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๒๒๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัรฑ์สำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน นค ๓๗๘๔ นครราชสีมา และรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๙-๕๗๗๙ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2564
ซื้อตั๋วรับจำนำ ใบเสร็จรับเงิน (ดอกเบี้ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นางสาวธนารัตน์ ศรีกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นางบุญปลูก พานสุวรรณ์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง