วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๑ (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นางสาวนันทิยา ศุภพงษ์จิระกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ รวม ๑๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดปและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๕ พรรษา (โนนนา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชินี (สวนสาธารณะและชุมชนบัว ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกลด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธาาณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๕ พรรษา (โนนนา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการผู้นำออกกำลังกาย ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๕ พรรษา(สระโนนนา) (นางกิ่งแก้ว นิจจอหอ) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการผู้นำออกกำลังกาย ณ บริเวณสวนสาธารณะโนนนา(โรงยิม) (นางแพรวพรรณ แพงทรัพย์) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการผู้นำออกกำลังกาย ณ บริเวณสวนสาธารณะสระหนองกลด(นางอาภรณ์ อินธโสภณ) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้าง้เหมาบริการพนักงานประจำรถเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕( (นายอรรถชัย เทียบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง