วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕(นายมงคล วิลัยล้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นายธีรพันธ์ ลายกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ(นายสายันต์ โรงวิเชียรกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้าง้เหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นายนเรศ นิพนธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 (นายไพโรจน์ ไชยอรรจนาภรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นายภิเษก พ่วงต่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นายวิเชษฐ์ ลายกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ ประจำปีงบประามาณ ๒๕๖๕(นายครรชิต โตน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ ประจำปีงบรประมาณ ๒๕๖๕ (นายทักษิทพัฒน์ ปลั่งกลาง)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกองยุทธศาสตร์และงบประมาณและบริเวณโดยรอบที่เป็นส่วนประกอบของอาคารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง