วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑๑ (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน.๓๐๓๑ นครราชสีมาของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงพื้นที่แปรงฟันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (รัฐราษฎร์สงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงานจำนวน ๑ เครื่องของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟจำนวน ๒ เครื่อง)ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตออร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๒ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงห้องทำงานคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนตะโกงอ ช่วงต่อจากโครงการเดิมถึงเขตทางรถไฟ ชุมชนบัว ๑ โดยวิธีคัดเลือก
16  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง