วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 2,000 เล่ม ของกองยุทธสาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูป โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปี พ.ศ. 2567 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง) ของงานฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน ค ๐๕๒๙ นครราชสีมา จำนวน ๘ รายการ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแอร์รถยนต์บรรทุก ขนาด 6 ล้อ (แบบกระเช้า) หมายเลขทะเบียน 85-9007 นครราชสีมา จำนวน 14 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 89-5779 นครราชสีมา จำนวน 3 รายการ และซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 87-1412 นครราชสีมา จำนวน 5 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับ จำนวน ๒ วัน รวม ๒ วัน ตามโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง