วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กธ ๘๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งจำนวน ๔ เครื่องของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำทะเบียน ผต ๗๗๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกแบบกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๖-๐๖๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๔ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดร้ายแรงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างรางระบายย้ำแยกถนนสำราญราษฎร์ ทางเข้าบ้านนายจรูณ กึนสันเทียะ (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(แอลกฮอล์ (Alcohol) ๗๐% (ขนาด ๕ ลิตร)จำนวน ๒๐ แกลลอนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์ All In One) จำนวน ๓ เครื่องของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมาจำนวน ๔ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง