วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๐ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒๑ รายการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๑๐ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๔ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ISUZU ทะเบียน กค 7280 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๑๓ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตฆ 644 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง