วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2564
ซื้อยาสามัญประจำบ้านจำนวน ๑๓๕ ชุด ตามโครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่เทศบาลตำบลโนนสูงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพหมายเลขทะเบียน กน.๓๐๓๑ นครราชสีมาจำนวน ๑๗ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างสติกเกอร์ซีทรูเพื่อติดกระจกอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน ๑๑ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างจัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๕๐ ฉบับของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๔ รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๖ รายการของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน ๒๒ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิวส์จำนวน ๑๔ ป้ายโครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่เทศบาลตำบลโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๓ รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง