วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมเคร่ื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๒ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพหมายเลขทะเบียน ยก.๖๑๒๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๕๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๙ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อหินคลุก จำนวน 150 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการวันสำคัญชองชาติและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน ๕ เครื่องของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อตามบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(โควิท-๑๙) จำนวน ๔๐ แกลลอนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฉีด(เข็ม ไซริงค์ บัตร เหรียญ) จำนวน ๑,๗๐๔ ชุดของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน ๑ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล่้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง