วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน ๒ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ รวม ๒๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ รวม ๘๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๗ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กปฐมวัยและเด็กระดับประถมศึกษาตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันการระบาดและแพร่เชื้อ COVID-๑๙ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๐ รายการของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บร.๙๖๐๗ นครราชสีมาจำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนารหัส ๕๕๗-๕๑-๐๐๐๕ จำนวน ๖ รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง