วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู) (แบบแขวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๙-๕๗๗๙ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาขิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
ซื้อตู้เย็น ขนาดไม่่น้อยกว่า ๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๗ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต(พื้นที่ไม่จำกัด)เป็นระยะ ๑๒ เดือน(ระหว่างวันทีี่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๕ รายการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๑๔๑๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง