วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๕ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาขิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมุลฝอยแบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน ๘๙-๕๗๗๘ นครราชสีมาของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ และสี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้อซื้อแบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้งและคู่มือประชาชน โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้อวัดสุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย(ปิคอัพ)หมายเลขทะเบียน ยก.๖๑๒๐ นครราชสีมาจำนวน ๙ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมาของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง