วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๕ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้ทำงาน)ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะพับอเนกประสงค์ สีขาวจำนวน ๑๕ ตัว)ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้แถว ๓ นั่ง)ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ V GT ๑๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเชียงไกรฝั่งขวาแยกถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๒ ชุมชนบัว ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง)ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบตั้งโต๊ะ)ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน)ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(โคมไฟส่องตรวจ)ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง