วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ชุดตรวจหู ตา คอ จมูก)ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ชุดถังออกซิเจนขนาด ๖ คิว)ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ตะแกรงล้างแผล)ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เตียงตรวจโรค)จำนวน ๑ เตียงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(รถเข็นชนิดนั่ง)ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(รถเข็นทำแผลจำนวน ๑ คัน)ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรืิอการแพทย์(เครื่องดูดเสมหะจำนวน ๑ เครื่อง)ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เทศบาล ซอย ๒ ช่วงแยกสาธารณะไปบ้านเพราม ชุมชนบัว ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ISUZU ทะเบียน กค 7280 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง