วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ย. 2566
จ้างเหมาเครื่องชยายเสียง พิธีเปิด-ปิดและประจำสนามการแข่งขันจำนวน ๑ เครื่อง ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๔ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
ซื้ออุปกรณ์แข่งขันกีฬา จำนวน ๕ รายการตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำสนามจำนวน ๙ รายการตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเหมืองสาธารณะฝั่งซ้ายจากแยกถนนโนนสูง-ขามสะแกแสงถึงสุดเขตเทศบาล(ชุมชนสวนผัก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑- ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
จ้างตรวจสอบรายงานทางการเงินของสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลโนนสูง สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสาธารณะข้างบ้าน ผอ.สกุน(ชุมชนบ้านเพิ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง