วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุตามโครงการวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๔ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำชุมชนสวนผัก โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐-๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๔๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
18  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๑ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑๐ รายการตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างเหมาเครื่องเสียงเวทีกลาง ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองกลด ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำขันน้ำพานรองจำนวน ๒๖ ขัน ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างเหมาเช่าเต้นท์ รวมติดตั้งรื้อถอน จำนวน ๑๐ หลัง ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กม.๔๕๓๔ นครราชสีมาจำนวน ๓๐ รายการของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง