วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๒ KVA) จำนวน ๑ เครื่องของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน)จำนวน ๑ เครื่องของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๔๙ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ซัมซุง รุ่น X-๔๓๐๐LX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กม ๑๖๒๙ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กม ๔๕๓๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๖๔๐ นครราสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อยางมะตอยแอสฟัลท์ จำนวน ๕๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กธ ๘๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง