วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์)ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จอรับภาพ โปรเจคเตอร์) ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๔-๖๙๖๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างจัดทำจดหมายข่าวฉบับประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๕๐ ฉบับของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๑ รายการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำปฏิทินประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑,๕๐๐ ชุดของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมาของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบดล้อยาง ทะเบียน ถข.๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๘ รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง