วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน ๔ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บร.๙๖๐๗ นครราชสีมาของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๓-๙๖๖๗ นครราชสีมาจำนวน ๑๐ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างติดตั้งฟิล์มรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๖๖๗ นครราชสีมาจำนวน ๓ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๘ (ชุมชนโนนหมัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับปรุงทางเท้าและชอบคันหิน ถนนสำราญราษฎร์ ช่่วงหลังสำนักงานเทศบาลถึงแยกทางลงอุโมงค์ทางลอดรางรถไฟ (ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๙ (ชุมชนโนนหมัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง