วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารของโรงเรียนเทศบาล ๑ (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงานผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง 7068 นครราชสีมา จำนวน 9 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาสติกเกอร์ซีทรูเพื่อติดกระจกอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง