วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ รวม ๘๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ((ตู้ลำโพง ซัฟวูฟเฟอร์พร้อมดอกลำโพง) จำนวน ๔ ชุดของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๕ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ไมค์ลอยแบบไมค์มือถือคู่จำนวน ๑ ชุด) ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องขยายเสียงพร้อมส่วนประกอบจำนวน ๒ ชุด)ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพหมายเลขทะเบียน ๘๗-๑๔๑๒ นครราชสีมาจำนวน ๙ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
จ้างจ้างตรวจสอบรายงานทางการเงินของสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลโนนสูง สำหรัับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รวม ๑๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง