วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย(แบบอัดท้าย)หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๖๖๗ นครราชสีมาของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมผ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน ๘๔-๖๙๖๖ นครราชสีมาของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศของกองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๘ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล) ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียูของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเช่าเต้นท์พร้อมติดตั้งตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง