วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ต.ค. 2563
จ้างซ๋อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ แบบกระเช้าหมายเลขทะเบียน ๘๖-๘๕๘๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้ออุปกรณ์กีฬาตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวฉบับประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๕๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อพันธ์ุปลาตามโครงการเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการปลุกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟและเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุุ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง