วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๒ รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานสำนักงาน) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพหมายเลขทะเบียน ๘๗-๑๔๑๒ นครราชสีมาจำนวน ๑๑ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๔ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๕ รายการของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อพัดลมโคจรขนาด ๑๘ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง