วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผลของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์)ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างจัดทำจดหมายข่าวฉบับประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๒ รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร)ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน(สว่านไขควงไร้สายพร้อมแบตเตอรี่และแท่นชาร์จ)ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น)ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกกระบะดั้มพ์หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๒๒๐ นครราชสีมาจำนวน ๑๓ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง