วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าว ฉบับประจำเดือน มีนาคม 2563 จำนวน 350 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ 80 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ จำนวน 2 คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน ผท 9631 นครราชสีมา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผม 8341 นครราชสีมา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-8220 นครราชสีมา จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน ค 0529 นครราชสีมา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง