วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย(แบบอัดท้าย) หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๖๖๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๗ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร (น้ำหมักชีวภาพ) จำนวน ๑ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓(ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารเคมีกำจัดยุง) จำนวน ๑ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพะนางเจ้าสิริกิติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างเหมาเย็บมุ้งไนล่อนสีฟ้าตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยจำนวน ๓๐๐ ผืนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง