วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำท่อพญานาค ขนาด ๑๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๑ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมาจำนวน ๒ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน ๘๙-๕๗๗๘ และรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน ๘๙-๕๗๗๙ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน ๒ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างจัดทำจดหมายข่าวฉบับประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน ๔ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง