วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ซอย ๒ ช่วงแยกถนนสาธารณฯ ถึงทางเลี่ยงเมือง (ชุมชนศาลตาปู่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านเพ่ิ่ม ช่่วงทางเข้าซุ้มประตูชุมชนถึงแยกถนนบ้านเพ่ิ่ม ซฮย ๔ (ชุมชนบ้านเพิ่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-9667 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยศูนย์บริการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างจัดทำจดหมายข่าว ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 350 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รวม ๙๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาตามโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล ๑ (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) เด็กก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ รวม ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัส 420-51-0061 , รหัส 420-47-0046 และรหัส 420-57-0086 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง