วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้ลำโพงดับเบิ้ล 2 ทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องขยายเสียงดิจิตอล) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องขยายเสียง) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 4534 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายกำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน ๘๔-๖๙๖๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน ยก.๖๑๒๐ นครราชสีมา จำนวน ๙ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง