วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล ๓(รัฐราษฎร์พัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล ๑ (รัฐราษฏร์สงเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย แบบปิคอัพ หมายเลขทะเบียน ยก 6120 นครราชสีมา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อปลอกแขนปักตราสัญลักษณ์เทศบาล จำนวน 50 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑.๕ แรงม้า จำนวน .๒. เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง 7068 นครราชสีมา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน พ 1925 นครราชสีมา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง